Algemene Voorwaarden FE Juniku BVBA gevestigd aan de Sint Jacobmarkt 40, 2000 te Antwerpen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De website www.flaka.be is  eigendom van FE Juniku BVBA, Sint Jacobmarkt 40, 2000, Antwerpen, Btw-nummer: BE0715966797

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door FE JUNIKU BVBA uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van FE JUNIKU BVBA zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door FE JUNIKU BVBA schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien FE JUNIKU BVBA deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al dan niet bij geschrifte. Onverlet het voren opgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening daarvan.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.

2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering niet-franco huis.

2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluitend op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is FE JUNIKU BVBA gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen. Echter zal FE JUNIKU BVBA de consument hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en de consument een tijdslimiet van 7 dagen geven om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Als de prijsverhoging wordt doorgevoerd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, dan is FE JUNIKU BVBA verplicht tegen overeengekomen prijs te leveren. Indien de prijs verhoogt wordt d.m.v. een wettelijke BTW tarief verhoging dan is FE JUNIKU BVBA gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.6 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel 3: Betaling/prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (type) fouten.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.3. Betaling van het verkoopbedrag dient te geschieden bij bestelling van het product, zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na ontvangst van de volledige betaling zal bestelling, of indien in voorraad, levering plaatsvinden.

3.5 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen FE JUNIKU BVBA en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.

3.6 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door FE JUNIKU BVBA opgestelde facturen en factuuroverzichten.

3.7 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft FE JUNIKU BVBA zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 10% (tien procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

3.8 FE JUNIKU BVBA is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.10 bepaalde.

3.9 Betalingen die vanwege de klant aan FE JUNIKU BVBA plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

3.10 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor FE JUNIKU BVBA mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voor zover FE JUNIKU BVBA niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan FE JUNIKU BVBA de kosten van transport en een bedrag van € 5,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die FE JUNIKU BVBA heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering

4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. FE JUNIKU BVBA is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.

4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde, maar door hem aan FE JUNIKU BVBA niet volledig betaalde, zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan FE JUNIKU BVBA 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.

4.3 De levertijd van de producten is over het algemeen 1 tot 3 werkdagen. De maximale levertijd voor het kopen op afstand bedraagt 30 dagen. Indien er een langere levertijd op een product zit wordt dit uitdrukkelijk door ons bij het betreffende product aangegeven. Indien de levertijd door FE JUNIKU BVBA niet kan worden gehanteerd dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt worden over de levertijd of u heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen dienen door FE JUNIKU BVBA na ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

Artikel 5: Reclamaties, klachten en garantie

5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, door FE JUNIKU BVBA worden afgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst van de zaken bij FE JUNIKU BVBA te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de geconstateerde gebreken en/of schade.

5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamaties opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf door FE JUNIKU BVBA geleverde hairextensions bevestigt, dient de klant zich vóór bevestiging van de goede staat daarvan te overtuigen. Na bevestiging door de klant, vervalt elke aanspraak op garantie en/of afwijkingen.

5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij FE JUNIKU BVBA .

5.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot FE JUNIKU BVBA gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.

5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen voor FE JUNIKU BVBA hebben verricht.

5.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

5.7 Tenzij FE JUNIKU BVBA zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken die zijn gekocht in onze webwinkel, winkel of salon, aan FE JUNIKU BVBA te retourneren.

5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan FE JUNIKU BVBA , zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.

5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 FE JUNIKU BVBA is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken, ontstaan door gebreken aan de door FE JUNIKU BVBA geleverde goederen, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens FE JUNIKU BVBA .

6.2 FE JUNIKU BVBA zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen FE JUNIKU BVBA en de klant.

6.3 De klant vrijwaart FE JUNIKU BVBA uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.

6.4 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.

6.5 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

7.1. De klant die online producten heeft gekocht via de webwinkel en nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met FE JUNIKU BVBA te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan FE JUNIKU BVBA te melden. De klant dient het product – na overleg met FE JUNIKU BVBA – te sturen naar een door FE JUNIKU BVBA vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor

het verzenden te dragen.

7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met FE JUNIKU BVBA ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal FE JUNIKU BVBA deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat FE JUNIKU BVBA het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

7.4. FE JUNIKU BVBA behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van FE JUNIKU BVBA of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van FE JUNIKU BVBA nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal FE JUNIKU BVBA de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. FE JUNIKU BVBA heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

7.6. Afnemer heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Afnemer heeft na annulering nogmaals 14 dagen om de bestelling retour te sturen. Afnemer krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retourneren zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket (raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder die je wilt gebruiken). Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Geopende en/of gebruikte producten worden niet retour geaccepteerd. De consument heeft geen recht op ontbinding bij de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

7.7. Overeenkomsten met zakelijke klanten hebben niet deze afkoelingsperiode.

Artikel 8: Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming

8.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor FE JUNIKU BVBA niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft FE JUNIKU BVBA het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 8.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van FE JUNIKU BVBA , waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van FE JUNIKU BVBA en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van FE JUNIKU BVBA onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van FE JUNIKU BVBA , haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surcéance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft FE JUNIKU BVBA het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke FE JUNIKU BVBA ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.

9.2 De zakelijke afnemer is verplicht de bestelde goederen ook daadwerkelijk af te nemen. Wanneer afnemer gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan FE JUNIKU BVBA , tenzij FE JUNIKU BVBA nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van FE JUNIKU BVBA op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 10: Geschillen

De gerechtelijke instanties in het arrondissement Utrecht zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen FE JUNIKU BVBA en haar klanten bestaande geschillen.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door FE JUNIKU BVBA gedaan of aangegaan.

Artikel 12: Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FE JUNIKU BVBA en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.